Dotacja Unii Europejskiej

Informujemy, że firma ARGO S.A. realizuje projekt w ramach Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Oś Priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach.

Działanie 3.4: Dotacje na kapitał obrotowy.

 

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Argo S.A.

Umowa o dofinansowanie nr: POIR.03.04.00-22-0306/20-00

Wartość projektu: 82.857,68 zł

Kwota dofinansowania: 82.857,68 zł

 

Cel projektu:

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

 

Planowane efekty projektu:

Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa. Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja.